Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Szerződésminták

Szerződésminta "Nyomozás" >>   

Szerződésminta "Adósság" >>     

Szerződésminta "Polygraph" >>   

Nyilatkozat "Polygraph" >>         

EGYSZERI MEGBÍZÁS

(nyomozás)

Amely létrejött egyrészről

....................................................................................

a továbbiakban mint MEGBÍZÓ,

valamint

a POLISCOPE Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő u.31.),

a továbbiakban mint MEGBÍZOTT

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1., A megbízó rendelkezésére álló adatok rövid leírása:

2., MEGBÍZÓ megbízza a megbízottat, hogy az alább részletezett feladatot hajtsa végre, illetve az itt felsorolt kérdésekre adjon választ.

3., MEGBÍZOTT a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel és apparátussal rendelkezik és a megbízást a fenti tartalommal elvállalja.

4., MEGBÍZÓ mindazokat az iratokat, amelyek nála fellelhetők, és a megbízás ellátásához szükséges információkat tartalmazzák, a MEGBÍZOTT rendelkezésére bocsátja. Ezen kívül, a MEGBÍZÓ esetenként megadja a megbízás ellátásához szükséges meghatalmazásokat is.

5., MEGBÍZOTT kijelenti, hogy a megbízás ellátása során tudomására jutott üzleti, vagy más magán jellegű titkot megőrzi, és a megbízás befejezésekor az átadott iratokat visszaszolgáltatja.

6., MEGBÍZOTT a megbízás ellátásához közreműködőt igénybe vehet, a közreműködő tevékenységéért, valamint a titoktartásért azonban úgy felel, mintha ő maga látta volna el a megbízást.

7., A feladat végrehajtása során a POLISCOPE Kft. minden törvényes eszközt felhasználhat.

MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a POLISCOPE Kft. a megbízást minden törvényes eszköz igénybevételével teljesíti, de ez a megbízás - jellegénél fogva - nem lehet eredményköteles.

8., MEGBÍZÓ meghatalmazza MEGBÍZOTTAT, hogy nevében és helyette más harmadik személlyel a feladat végrehajtása érdekében érdemben tárgyaljon.

9., MEGBÍZÓ tudomásul veszi továbbá, hogy a megbízás teljesítése nyomán, a POLISCOPE Kft.-től birtokába került információkat csak a megbízás tárgyát képező ügy döntéseinél használja fel. Harmadik személy tudomására csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén hozza, figyelembe véve a Ptk.-nak a személyiség jogvédelméről a nyilvánossággal kapcsolatban megfogalmazott szabályait. Az adatokat bíróság előtt felhasználhatja.

10., Elfogadja, hogy a POLISCOPE Kft.-t, mint az információk jogszerű forrását csak magyar bíróság előtt jelölheti meg. MEGBÍZÓ kijelenti, hogy megbízása mögött nem áll politikai szervezet és megbízása nem irányul politikai szervezet ellen.

11., A megbízás díjköltsége: .............................Ft, azaz........Ft+ÁFA

12., A MEGBÍZÓ a szerződést bármikor, azonnal hatállyal felbonthatja, de a megbízási díjat vissza nem követelheti.

13., A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

14., Jelen szerződés a megbízási díj kifizetésével lép életbe.

15., Jelen szerződés a MEGBÍZOTT zárójelentésének átadásáig, illetve a MEGBÍZÓ felmondásáig érvényes.

A felek a szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírják.

 

Budapest, .................................................................

 

.....................................

MEGBÍZÓ

.....................................

MEGBÍZOTT

 

vissza >>

EGYSZERI MEGBÍZÁS

Adósság

Amely létrejött egyrészről................... továbbiakban mint MEGBÍZÓ,

valamint

a POLISCOPE Kft. (1137 Budapest, Hollán Ernő u.31.), a továbbiakban mint MEGBÍZOTT

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1., A tényállás rövid leírása:

2., MEGBÍZÓ megbízza a MEGBÍZOTTAT, hogy tegyen részletes javaslatot az előzőekben részletezett követelés behajtásának érdekében.

3., MEGBÍZOTT a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel és apparátussal rendelkezik és a megbízást a fenti tartalommal elvállalja.

4., MEGBÍZÓ mindazokat az iratokat, amelyek nála fellelhetők, és a megbízás ellátásához szükséges információkat tartalmazzák, a MEGBÍZOTT rendelkezésére bocsátja. Ezen kívül, a MEGBÍZÓ esetenként megadja a megbízás ellátásához szükséges meghatalmazásokat is.

5., MEGBÍZOTT kijelenti, hogy a megbízás ellátása során tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, és a megbízás befejezésekor az átadott iratokat visszaszolgáltatja.

6., MEGBÍZOTT a megbízás ellátásához közreműködőt igénybe vehet, a közreműködő tevékenységéért, valamint a titoktartásért azonban úgy felel, mintha ő maga látta volna el a megbízást.

7., Adósság behajtásának elősegítésénél a POLISCOPE Kft. minden törvényes eszközt felhasználhat, az adóssal tárgyalhat a MEGBÍZÓVAL történt előzetes egyeztetés alapján.

MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a POLISCOPE Kft. a megbízást minden törvényes eszköz igénybevételével teljesíti, de ez a megbízás - jellegénél fogva - nem lehet eredményköteles.

Jutalékos megbízás esetén MEGBÍZÓ a megbízási díjon felül jutalékot, rész - vagy egész törlesztés esetén, az adósság pénzbeli, vagy egyéb, általa elfogadott módon történő, de tényleges kiegyenlítése után köteles kifizetni.

8., MEGBÍZÓ meghatalmazza MEGBÍZOTTAT, hogy nevében és helyette megállapodást kössön a MEGBÍZÓVAL történt előzetes, ill. eseti megállapodás alapján, azt aláírja, továbbá pénzt felvegyen és az átvételi elismervényt aláírja.

9., MEGBÍZÓ tudomásul veszi továbbá, hogy a megbízás teljesítése nyomán, a POLISCOPE Kft.-től birtokába került információkat csak a megbízás tárgyát képező ügy döntéseinél használja fel.

Harmadik személy tudomására csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén hozza, figyelembe véve a Ptk.-nak a személyiség jogvédelméről a nyilvánossággal kapcsolatban megfogalmazott szabályait. Az adatokat bíróság előtt felhasználhatja.

10., Elfogadja, hogy a POLISCOPE Kft.-t, mint az információk jogszerű forrását csak magyar bíróság előtt jelölheti meg.

MEGBÍZÓ kijelenti, hogy megbízása mögött nem áll politikai szervezet és megbízása nem irányul politikai szervezet ellen.

11., A megbízás díjköltsége: ...........................Ft, azaz...............................forint +20% ÁFA

( A megbízási szerződés aláírásakor kifizetendő, átutalandó, a CIB Banknál vezetett 10700024-04930208-51100005 számú számlára)

A megbízási költségen felül, ha felek jutalékban is megegyeznek, a ténylegesen befolyó összegből, illetve bármely anyagi jellegű rész - vagy egész teljesítéséből: ..................................... százalék és 20% ÁFA.

Megbízó meghatalmazza a POLISCOPE Kft.-t, hogy a fenti megbízási díjköltséget a jogos számla kézhezvételétől számított 8 nap elteltével, nem fizetés esetén, fizetési megbízás útján hajtsa be.

12., A MEGBÍZÓ a szerződést bármikor, azonnal hatállyal felbonthatja, de a megbízási díjat vissza nem követelheti.

13., MEGBÍZÓ hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakcímét (vagy székhelyét, ennek hiányában telephelyét) MEGBÍZOTT nyilvántartsa és ebbe a nyilvántartásba a rendőrhatóság a tevékenység ellenőrzése során betekinthet.

14., A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

A felek a szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírják.

 

Kelt: ...................................................

....................................

MEGBÍZÓ

.....................................

MEGBÍZOTT

vissza >>

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Polygraph vizsgálatra

Amely létrejött egyrészről a

Cégnév:....................................................................................

(Székhely:............................., cégjegyzékszám:.............................)

mint megbízó - a továbbiakban Megbízó -

másrészről a

Poliscope Információellenőrzési és Adatszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(1137 Budapest, Hollán Ernő u.31.,Cg.01-09-368529)

mint megbízott - a továbbiakban Megbízott -

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a felek által aláírt tényvázlatban megjelölt célból komplex személyiségvizsgálatot végezzen polygráf készülék alkalmazásával.

2. A Megbízott jelen szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.

3. A Megbízó

- kijelöli a megbízás tárgyát képező vizsgálat,

- a vizsgálandó személyekről meglévő adatokat a Megbízott rendelkezésére bocsátja (személyi adatok, munkahelyi beosztás, munkavégzés terlülete stb.),

- a Megbízott rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat és információkat, melyek a megbízás eredményes teljesítéséhez szükségesek,

- biztosítja előzetesen egyeztetett időpontban a vizsgálat alanyainak megjelenését.

4. A Megbízott

- biztosítja a vizsgálathoz szükséges szakmai hátteret, azaz a vizsgálathoz szükséges szakembereket, eszközöket, körülményeket,

- gondoskodik arról, hogy a vizsgálat alá vont személyek személyiségi jogai ne sérüljenek,

- kidolgozza a vizsgálat kérdéseit, azokat a Megbízóval egyezteti és jóváhagyatja,

- értékeli a vizsgálat eredményét és arról a vizsgálat lefolytatásától számított 10 (tíz) munkanapon belül írásbeli szakvéleményt ad.

5. A Megbízott köteles a jelen megbízási szerződésben meghatározott feladatai teljesítése során a Megbízóról, a Megbízó tevékenységéről és a vizsgálat alá vont személyekről tudomására jutott minden adatot és információt üzleti titokként kezelni, azokról csak a Megbízónak adhat tájékoztatást. A Megbízott harmadik személynek csak akkor adhat ezekről az adatokról és információkról tájékoztatást, ha a Megbízó ehhez előzetesen írásbeli hozzájárulását adja. Ebben az esetben sem adhat a Megbízó harmadik személynek tájékoztatást, ha az információ átadásával a vizsgálat alá vont személy személyiségi jogai sérülnének.

6. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a következők szerint meghatározott megbízási díj illeti meg:

a.) olyan személyek vizsgálata esetében, akikkel a Megbízó munkaszerződést vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozásáról szóló szerződést kíván kötni, a megbízási dij összege vizsgált személyenként .....................Ft + ÁFA, azaz ............................ forint + ÁFA,

b.) olyan személyek vizsgálata esetében, akik a Megbízóval munkajogi jogviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak, a megbízási díj összege vizsgált személyenként ....................... Ft + ÁFA, azaz ............................ forint + ÁFA,

c.) egyéb, az a.) és b.) pontba nem tartozó vizsgálat megbízási díja:

Amennyiben a vizsgált személyek száma az öt főt meghaladja, úgy a Megbízót az öt fő feletti minden személy vizsgálatára személyenként 5.000,-Ft + ÁFA, azaz Ötezer forint + ÁFA kedvezmény illeti meg.

Amennyiben a vizsgálat alanya a vizsgálat közben tagadja meg a vizsgálatban való részvételt, a Megbízottat a vizsgálatra történő felkészülés ellenértékeként vizsgálandó személyenként .......+ ÁFA, azaz ......... + ÁFA megbízási díj illeti meg.

A Megbízó köteles a megbízási díjat .....................napjáig a Megbízott részére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő számla ellenében megfizetni.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

 

Budapest, .................................................................

 

.....................................

MEGBÍZÓ

.....................................

MEGBÍZOTT

vissza >>

NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................... kijelentem, hogy a Poliscope Kft Polygráf komplex tényfeltáró vizsgálatán önként veszek részt. A vizsgálat célját, módszerét, eszközét, a számomra megfogalmazott kérdéseket megismertem, azokra kész vagyok válaszolni. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a vizsgálat eredményéről a Poliscope Kft a megbízóját tájékoztassa.

 

Dátum: .................................................................

.....................................

név

 

vissza >>

 

 

 
 
készítette:Dimensions Kft.